Talent Onboarding version 2

The new version is now live

It is with a great pleasure that we can now inform you about our new version of Talent Onboarding. Version 2 is created on a new platform and has a considerably more modern look and feel than the previous version. For you, our customers familiar with version 1, this is a step up both in terms of user interface and functionality. It requires a lot fewer clicks and is easier to use. You will still have full access to both your v1 processes and onboarding types. Hence, you are able to copy and paste the processes made in version 1 into version 2 and avoid starting everything from scratch.

New Administration Menu

The new ‘Administration Menu’ is very simple to use and supports the configuration of the entire system. It allows you to create processes, portals, users and adjust the settings of the system language.

Onboarding process

The administrator creates the processes related to new hires. You start by naming the process and then you add the tasks related to the process. The tasks will decide what must be done, by leaders and coworkers alike, in regards to the new onboarding.

Employee Portal

When the onboarding process has started, you can invite the new employee to the ‘Employee Portal’. This is the same portal that we have had for a while and it is now integrated with version 2. It is up to you if you want one portal, or one portal for each position type. There are no limits on the amount of portals.

The portals can be used for improving the company’s employer branding, as well as being a tool for documents, links, information sharing etc.

Reminders to both task assignee and process owner is automatically sent by e-mail, based on task due date. Task due date is automatically calculated by the system, based on employee start date.

Dansk

Den nye version er nu live

Det er med stor fornøjelse at vi nu kan informere dig om den nye version af Talent Onboarding. Version 2 er bygget på en ny platform og har et betydeligt mere moderne udseende end den tidligere version. De brugere som er bekendt med den tidligere version, vil opleve en forbedring af både funktionaliteterne og grænsefladen. Der skal nu bruges langt færre klik og systemet er generelt lettere at benytte. Man vil stadig have adgang til den tidligere version og de onboarding typer man havde derinde, hvis man brugte den tidligere version. Det betyder at man kan kopiere processer fra den tidligere version og genbruge dem i version 2, således du undgår at skulle starte fra bunden af.

Ny administrationsmenu

Den nye administrationsmenu understøtter konfigurationen af hele systemet på en let og overskuelig facon. Fra administrationsmenuen kan du oprette processer, brugere, portaler og håndtere systemsprog. Det betyder at du nu kan skræddersy hele din onboarding proces på en simpel og intuitiv måde.

Procesdetaljer

Processer som indeholder opgaver til nyansættelser laves af administratorer, hvilket man påbegynder ved at give processen et navn og derefter kan man opsætte opgaverne. Hvis du ønsker at opsætte en lignende proces senere, til en ny jobtype, kan du kopiere hele processkabelonen. Det betyder at du kan justere de enkelte elementer du ønsker ændret, for den kopierede processkabelon, for at have en unik proces til en ny jobtype. Du kan ligeledes bestemme hvilke personer der skal tilknyttes de opgaver som skal håndteres i processen.

Medarbejderportalen

Når onboarding processen er påbegyndt, kan du invitere den nye medarbejder til medarbejderportalen. Det er den samme portal som vi benyttede i den tidligere version, men nu er den også integreret til den nye version. Portalen kan opsættes for hele firmaet, pr. stilling eller pr. stillingstype, uden begrænsninger for antal. I portalen kan man håndtere og forbedre sin employer branding, uploade dokumenter og dele information.

Påmindelser til opgaveudfører og -afsender, er automatisk udsendt via mail, baseret på opgavens datoer. Opgavens dato for udførsel er automatisk bestemt af systemet, baseret på medarbejderens startdato. 

Norsk

Den nye versjonen er nå klar!

Vi har med dette gleden av å informere deg om at vår nye versjon av Talent Onboarding er lansert! Versjon 2 er laget på ny teknisk plattform og har et mer moderne utseende enn den forrige versjonen. For dere som er kjent med versjon 1, vil man se at versjon 2 er betydelig forbedret både når det gjelder brukergrensesnitt og funksjonalitet. Det kreves færre klikk og er enklere å bruke. Du vil fortsatt ha full tilgang til både v1-prosessene og onboardingtyper. Dermed kan du gjenbruke informasjonen fra onboardingtypene i versjon 1 i versjon 2, og med det unngå å starte alt fra bunnen av.

Ny administrasjonsmeny

Den nye administrasjonsmenyen er oversiktlig og håndterer konfigurasjon av hele løsningen. Her opprettes prosesser, portaler, brukere og systemspråk for e-poster.

Onboarding prosess

Administrator oppretter prosesser med oppgaver relatert til nyansatte. Du starter med å gi prosessen et navn og legger deretter til oppgaver. Oppgavene regulerer hva som skal gjøres av kollegaer og andre i forbindelse med nyansettelser.

Ansattportal

Når onboarding prosessen er startet, kan du invitere nyansatt til ansattportalen. Dette er samme portal som vi har hatt en stund, og som nå er integrert med versjon 2. Portal kan opprettes for hele bedriften, per stillingstype, eller per stilling. Antallet er ubegrenset. I portalen kan selskapet markedsføre seg overfor nyansatt, legge ut dokumenter, og linker til websider m.m.

Påminnelser til bade oppgaveutfører og prosesseier sendes automatisk via e-post basert på oppgavenes forfallsdato. Forfallsdato kalkuleres automatisk basert på ansattes startdato.

Svenska

Den nya versionen av Talent Onboarding är nu live

Det är med stort nöje att vi nu kan informera dig om att vår nya version av Talent Onboarding. Version två är skapad på en ny plattform och har ett betydligt modernare utseende tidigare. För dig, som känner till version ett, är detta ett steg upp både vad gäller användargränssnitt och funktionalitet. Den kräver betydligt färre klick och den är enklare att använda. Du har fortfarande full tillgång till både dina v1-processer och dina medarbetarportaler. Därför kan du kopiera och klistra in processerna i version 1 i version 2 och undvika att starta allt från början.

Ny administrationsmeny

Den nya administrationsmenyn ger en god översikt och möjlighet att konfigurera hela lösningen. Här skapas processer, portaler, användare och e-postmallar.

Onboarding-processer

Administratörerna i Talent Onboarding ansvarar för att bygga processerna i systemet för nyanställda. Man börjar med att ge processen ett namn och sedan kan de uppgifter som ska vara med i era processer skapas. Arbetsuppgifterna regulerar vad som ska göras av kollegor och andra i samband med nyanställning.

Medarbetarportal

När onboardingprocessen har startat kan du bjuda in den nya medarbetaren till medarbetarportalen. Detta är samma portal som vi har haft ett tag och den är nu integrerad med version två. Du kan skapa en portal för hela företaget eller flera portaler för varje typ av tjänst, här finns ingen maxgräns i antal portaler. I portalen kan företaget marknadsföra sig gentemot den nyanställde, dela dokument, länkar till hemsidor och mycket mer.

Påminnelser till både uppdragsgivare och processägare skickas automatiskt via e-post, baserat på uppgiftens förfallodatum. Uppgiftens förfallodatum beräknas automatiskt av systemet, baserat på den nyanställdas startdatum.

Back to Release Notes