Latest news in Talent Manager

This release note will be taking you through some of the latest releases in Talent Manager. Some of you may already be using some of the functionalities below, but to ensure all of our users discovers the many possibilities in the system, we have combined these in this release note.

FTE on the dashboard

 

 • The sum of the combined FTE (full time equivalent) can be seen in “Statistics”, on the dashboard
 • After having used it for some time, the historic data will appear on the “History dashboard”
 • Can be used by all users with access to the dashboard
 • To use the chart, simply activate “FTE” on the dashboard view

Reason for leaving on the dashboard

 

 • Employees with an end date with appear on this chart
 • The chart can be used to identify any tendencies, resulting in resignations
 • Can be used by all users with access to the dashboard
 • To use the chart, simply activate “Reason for Leaving” on the dashboard view

Average seniority on the Dashboard

 

 • It is now possible to see average seniority on the dashboard – the data is fetched from the “Seniority”-field on the employee profile
 • A tool to identify if you have a satisfactory seniority
 • Can be used by all users with access to the dashboard
 • To use the chart, simply activate “Average Seniority” on the dashboard view

Workflow for approving vacation

 

 • Above, you can see how employees make vacation requests, in a simple and manageable way
 • By using this function, you can go back historically and see all the vacation a certain employee has requested
 • The function comes with no extra charge, as long as you already have the module “Absence”
 • Above, you can see how leaders can approve or reject vacation
 • This is done in “Absence”, where you click “Approvals”, to make all requested vacation appear
 • The process is simple and requires very few clicks for the leader as well as the employee

Employee work details | Work history

 

 • In the tab ”Work History” on the employee’s profile, you can find “Employee Work Details”
 • Here, you can register changes on the employee, in regards to position, department, manager and much more
 • All fields are readable by API and can be exported via the toolbox in the bottom of the employee list, in Talent Manager

Dansk

Seneste releases i Talent Manager

FTE på Dashboardet

 • Summen af det samlede FTE (full time equivalent) kan nu ses i “statistik”, på dashboardet
 • Efter at have benyttet det i noget tid, vil det også fremgå i det historiske dashboard
 • Kan ses af alle brugere som har adgang til dashboardet

Fratrædelsesårsag på Dashboardet

 • Medarbejdere med slutdato vil fremgå i denne sektion
 • Værktøjet kan benyttes til at identificere særlige tendenser, som resulterer i opsigelser
 • Kan ses af alle brugere med adgang til dashboardet
 • For at benytte dette, skal du blot aktivere “Fratrædelsesårsag” på dashboardets visning

Gennemsnitslig Anciennitet på Dashboardet

 • Det er nu muligt at se gennemsnitlig anciennitet på dashboardet. Data hentes fra ”Anciennitet”-feltet på medarbejderprofilen.
 • Et værktøj til at identificere om man har en tilfredsstillende anciennitet
 • Kan benyttes af alle med adgang til dashboardet
 • For at benytte dette, skal du blot aktivere “Gennemsnitslig Anciennitet” på dashboardets visning

Workflow for Godkendelse af Ferie

 • På første billede i sektionen om workflow, ses det hvordan medarbejderen anmoder om ferie, på en simpel og overskuelig måde
 • Ved at bruge denne funktion, kan du også gå tilbage historisk, og se al ferie, medarbejderen har anmodet om
 • Funktionen er gratis, så længe du har modulet “Fravær”
 • På andet billede i sektionen om workflow, ses det hvordan lederen kan godkende eller afslå ferieafholdelse
 • Det sker inde i “Fravær”, hvorfra man skal klikker på “Godkendelser”, hvilket vil få al anmodet ferie frem
 • Processen er simpel og kræver meget få klik for lederen, såvel som medarbejderen både leder og medarbejder

Medarbejderens Arbejdsdetaljer | Arbejdshistorik

 • I fanen “Arbejdshistorik” på medarbejderens profil, finder du “Medarbejderens Arbejdsdetaljer”
 • I denne sektion kan man registrere ændringer på medarbejderen, for eksempel i forbindelse med ændring af stilling, afdeling, leder og meget mere
 • Da Alle felterne er læsbare af API, og kan eksporteres via toolboxen i bunden af medarbejderlisten, i Talent Manager

Norsk

Siste Releases i Talent Manager

FTE på Dashbordet

 • Summen av den samlede FTE (full time equivalent) sees i “statistikk”, på dashbordet
 • Etter å ha vært i bruk en stund, vil du se dette i det historiske dashbord
 • Kan benyttes av alle brukere som har tilgang til dashbordet

Årsak til fratredelse på dashbordet

 • Medarbeidere med sluttdato vil fremgå i denne seksjonen
 • Verktøydet kan benyttes til å identifisere om det er noen tendenser som kan resultere i oppsigelser
 • Kan benyttes av alle brukere med adgang til dashbordet
 • For at benytte det kan du enkelt  aktivere “Årsak til fratedelse” på dashbordets visning

Gjennsomsnitlig ansettelsestid

 • Et verktøy for å identifisere om man har en tilfredsstillende ansiennitet
 • Kan benyttes avalle med tilgang til dashbordet
 • For at benytte kan du enkelt aktivere “Gjennomsnitlig ansettelsestid” på dashbordets visning

Workflow for godkjennelse av ferie

 • Ovenfor sees hvordan medarbeideren anmoder om ferie, på en enkel og oversiktlig måte.
 • Ved å bruke denne funksjonen, kan man også gå tilbake historisk og se all ferie medarbeideren har søkt om
 • Funksjonen er gratis, så lenge man har modulen «Fravær»
 • Ovenfor sees hvordan lederen kan godkjenne eller avslå søknad om ferie
 • Dette skjer inne i «Fravær», hvor man skal klikke på «Godkjennelser», for å få en oversikt over all godkjent ferie
 • Prosessen er enkel og krever få klikk for lederen og medarbeideren

 Medarbeiderens Arbeidsdetaljer | Arbeidshistorikk

 • I avsnittet «Arbeidshistorikk» på medarbeiderens profil, kan man finne «Medarbeiderens Arbeidsdetaljer»
 • I denne seksjonen kan man registrere hvilke endringer medarbeideren har vært gjennom, slik som stilling og avdeling
 • Siden alle feltene er lesbare fra API, kan de enkelt eksporteres via toolboksen i bunnen til venstre i Talent Manager

Svenska

Senaste systemuppdateringar i Talent Manager

FTE på Dashbordet

 • Summan av den totala FTE (full time equivalent) visas i “statistik”, på dashboarden
 • När ni använt funktionen ett tag, kommer det även visas i den historiska dashboarden
 • Funktionen kan användas av alla som har tillgång till dashboard

Anledning att lämna bolag på dashboard

 • Medarbetare som har ett datum för upphörande av anställning kommer synas här
 • Funktionen kan användas till att identifiera faktorer som kan resultera i uppsägningar
 • Funktionen kan användas av alla som har tillgång till dashboard
 • För att använda funktionen behöver ni bara aktivera ”Anledning att lämna bolag” i visningen av dashboard

Genomsnittlig Anställningstid

 • En funktion som kan användas till att se den genomsnittliga anställningstiden
 • Funktionen kan användas av alla som har tillgång till dashboard
 • För att använda funktionen behöver ni bara aktivera ”Genomsnittlig anställningstid” i visningen av dashboard

Flöde för att godkänna semesterförfrågningar

 • I bilden ovan visas hur en medarbetare skickar förfrågan om semester på ett enkelt sätt
 • Genom att använda denna funktion kan man även se historik för alla tidigare semesterförfrågningar
 • Funktionen är gratis om man har modulen ”Frånvaro”
 • I bilden ovan visas hur en chef kan godkänna eller avvisa en förfrågan om semester
 • Det hanteras i modulen ”Frånvaro” genom att klicka på ”förfrågningar” är man ser alla semesterförfrågningar
 • Det är en enkel process som bara kräver ett par få klick för både chef och medarbetare

 Detaljer om den anställdes arbete | Medarbetarhistorik

 • I rutan för ”Medarbetarhistorik” på medarbetarprofilen kan man hitta detaljer om den anställdes arbete
 • I denna ruta går det att registrera ändringar för medarbetaren gällande tjänst, avdelning, chef och mycket mer
 • Alla fält kan läsas av API:er och de kan exporteras via Toolbox längst ned till vänster i Talent Manager
Back to Release Notes